Všeobecné obchodné podmienky pre používateľov systému Akceptácie

(ďalej len „VOP“)

 

1.  ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1.1.  Spoločnosť TransData s.r.o., so sídlom M.R. Štefánika 139, 010 01 Žilina, IČO: 35 741 236 (ďalej len „TransData“) je prevádzkovateľom webového portálu moja.dopravnakarta.sk a systému Akceptácie TransCard. Systém Akceptácie umožňuje používateľom dopravných alebo multifunkčných čipových kariet  použiť tieto karty u zapojených poskytovateľov verejnej dopravy a iných poskytovateľov služieb. TransData zabezpečuje služby – prevádzku, helpdesk, riešenie reklamácií a udalostných operácií súvisiacich s multifunkčnými čipovými kartami registrovanými v systéme Akceptácie.

1.2    Vydavateľ čipovej karty (ďalej ako „Vydavateľ“) je vysoká škola/univerzita, stredná škola alebo základná škola, ktorá je na základe uzatvorenej zmluvy partnerom systému Akceptácie a vydáva svojim študentom čipové karty elektronicky pripravené pre použitie v systéme Akceptácie.

1.3    Poskytovateľ je právnická osoba, ktorá je na základe uzatvorenej zmluvy zmluvným partnerom systému Akceptácie a poskytuje tovary a služby Používateľom systému Akceptácie v súlade so svojimi technickými a organizačnými pravidlami a obchodnými podmienkami.

1.4    Požívateľ čipovej karty (ďalej ako „Používateľ“) je študent Vydavateľa, ktorému bol vydaný preukaz - čipová karta kompatibilná so systémom Akceptácie a ktorý splnil podmienky účasti v systéme Akceptácie a je oprávnený využívať jeho výhody.

1.5    Tieto VOP upravujú právne vzťahy a stanovujú obchodné podmienky medzi TransData, Poskytovateľmi, Vydavateľom a  Používateľom.

1.6    Používateľ elektronickým súhlasom s týmito VOP vyjadrí svoju vôľu stať sa Používateľom systému Akceptácie a súhlas s právami a povinnosťami, ako i definovanými pravidlami uvedenými vo VOP.

 

2.  DEFINÍCIA VŠEOBECNÝCH POJMOV 

2.1    Preukaz študenta vysokej školy alebo Preukaz žiaka strednej školy (ďalej ako „Preukaz“) – je doklad potvrdzujúci právne postavenie študenta, vystavený (i) Vydavateľom podľa §67 Zákona 131/2002 Z.z. o vysokých školách (platí pre Preukaz študenta) alebo (ii) strednou školou prípadne základnou školou (platí pre Preukaz žiaka) vo forme multifunkčnej čipovej karty, ktorý študenta oprávňuje využívať práva a výhody vyplývajúce z vnútorných predpisov príslušnej školy a z dohôd s inými právnickými osobami.

2.2    Webový portál „MOJA.DOPRAVNAKARTA.SK“ (ďalej ako „Portál“) – je internetová stránka umožňujúca nepretržitý prístup ku Preukazu, jeho správe, aktívnym operáciám na Preukaze a informáciám o nich.

2.3    Systém Akceptácie – je súhrn technických, ekonomických, organizačných a právnych prostriedkov, ktoré umožňujú použitie Preukazu v systémoch externých poskytovateľov služieb integrovaných do systému Akceptácie, za dodržania definovaných pravidiel tak, aby bola dodržaná vzájomná kompatibilita medzi takýmito systémami. Systém Akceptácie obsahuje vlastný informačný systém, prostredníctvom ktorého sa spracovávajú a poskytujú elektronické informácie potrebné pre zabezpečenie funkcionality systému Akceptácie. Súčasťou systému Akceptácie je súbor hardvérových a softvérových komponentov, umožňujúci používať kompatibilné bezkontaktné čipové karty – multifunkčné preukazy študenta.

2.4    Aktivácia karty pre použitie v doprave – Preukaz je pripravený pre použitie v doprave po zaplatení Preukazu. Používateľ uhradí poplatok za Preukaz priamo jeho vydavateľovi (príslušnej škole) alebo v prípade vybraných škôl zaplatením poplatku za aktiváciu karty pre použitie v doprave na tomto Portáli. 

2.5    Prolongácia nároku na zľavu v doprave (ďalej ako „Prolongácia“) – umožňuje Používateľovi využívať Preukaz vo verejnej doprave na základe dohody medzi TransData a dopravcami ako Poskytovateľmi. Platnosť nároku na zľavu v doprave je od 1.9. tohto roka do 31.8. nasledujúceho roka v súlade s akademickým rokom podľa Zákona o vysokých školách alebo školským rokom pre stredné/základné školy. Prolongácia nároku na zľavu je spoplatnená služba.

2.6    Objednávka a platba (ďalej ako „Objednávka“ a „Platba“) – sa realizuje priamo na Portáli úhradou požadovanej sumy bankovým prevodom alebo prostredníctvom elektronickej platby na účet TransData.

2.7    Aktivácia Prolongovaného preukazu (ďalej ako „Aktivácia“) – sa realizuje prostredníctvom univerzitného  terminálu. Terminál je zariadenie, ktoré na základe overenia statusu študenta a údaja o zrealizovaní Platby aktivuje nárok na zľavu v doprave a poskytuje základné informácie o nich Používateľovi. Preukaz je pri Aktivácii nutné podržať pri čítačke terminálu až do zaznenia zvukového signálu (5 – 10 s.).

2.8. Udalosť – je strata, odcudzenie Preukazu, znefunkčnenie čipu Preukazu alebo akákoľvek iná okolnosť, pri ktorej Vydavateľ vydá Používateľovi nový Preukaz (Duplikát preukazu), v ktorom je potrebné vykonať opätovne aktiváciu nároku na zľavu v doprave. TransData znemožní použitie pôvodného Preukazu  vykonaním jeho blokácie (pridá ho do tzv. Blacklistu).

2.9  Duplikát preukazu študenta (ďalej ako „Duplikát“) – je Preukaz, vydaný Vydavateľom Používateľovi v prípade Udalosti namiesto pôvodného Preukazu. Pôvodný Preukaz a možnosť jeho použitia v doprave je pri vydaní Duplikátu v Systéme Akceptácie zablokovaná.

 

3.  VÝHODY SYSTÉMU AKCEPTÁCIE V DOPRAVE

3.1   Prostredníctvom kompatibilnej technickej infraštruktúry a zmluvných dohôd je umožnené Používateľovi, aby Preukazy mohli byť použité ako elektronická dopravná peňaženka, predplatný časový lístok (PCL), elektronický jednorazový lístok (JCL), alebo elektronický doklad na priznanie nároku na zľavu u dopravcov prevádzkujúcich verejnú dopravu na Slovensku.

3.2    Systém Akceptácie má výhody pre Používateľa:

a)   Používateľ nemusí platiť za ďalšie čipové karty dopravcov, používa iba jednu čipovú kartu a Používateľ má možnosť cestovať na jeden Preukaz a jeden nabitý kredit u viacerých dopravcov.

b)   Platba z elektronickej peňaženky dopravcu je cenovo zvýhodnená oproti platbe lístka v hotovosti.

 

4.  POUŽÍVANIE SYSTÉMU AKCEPTÁCIE 

4.1    Používanie systému Akceptácie je umožnené Používateľovi riadne zapísanému na štúdium v príslušnom školskom roku u Vydavateľa a ktorý zároveň zaplatil poplatok za Prolongáciu platnosti zľavy v doprave  na Preukaze pre príslušný školský rok. Prolongáciu môže Používateľ vykonať sprostredkovane – cez Vydavateľa, alebo priamo prostredníctvom Portálu moja.dopravnakarta.sk.

4.2    Používateľ je povinný sa pred uhradením poplatku za Prolongáciu oboznámiť  so znením týchto VOP, potvrdiť súhlas so zmluvnými podmienkami a udeliť súhlas na poskytnutie svojich osobných údajov podľa čl. 8 týchto VOP.

4.3    Právo využívať výhody systému Akceptácie vzniká pripísaním plnej ceny Prolongácie na účet TransData, potvrdením VOP a súhlasu s poskytnutím osobných údajov. Súčasne vzniká medzi TransData a Používateľom zmluvný vzťah.

4.4    Podmienkou práva využívať výhody Akceptácie je pravdivé a úplné vyplnenie požadovaných údajov vo formulári.  Ak nebude objednávka obsahovať požadované údaje, považuje sa za neúplnú, resp. neurčitú a nebude akceptovaná.

4.5    Používateľ má právo stornovať (zrušiť) elektronickú Objednávku bez uvedenia dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením.

4.6    TransData si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak:

a) objednávka je neúplná alebo neurčitá;

b) objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (napr. nemožnosť odoslať odpoveď na uvedenú emailovú adresu Používateľa);

c) poskytovateľ uviedol pri registrácii a Objednávke nepravdivé údaje alebo porušil tieto VOP.

4.7    Možnosť využívať výhody systému Akceptácie pre Používateľa zaniká:

a) riadnym alebo mimoriadnym ukončením štúdia a ukončením platnosti Preukazu;

b) ukončením obdobia platnosti Prolongácie.

 

5. PLATBA ZA PROLONGÁCIU NÁROKU NA ZĽAVU V DOPRAVE A AKTIVÁCIA PREUKAZU NA POUŽITIE V DOPRAVE

5.1    Aktivácia použitia preukazu v doprave oprávňuje Používateľa používať Preukaz v doprave na platbu cestovného.  Používateľ obdrží od Vydavateľa už aktivovanú kartu na použite v doprave a zaplatí poplatok za Aktiváciu použitia karty v doprave Vydavateľovi karty.  Niektoré školy (informáciu ktorá škola nájdete na portáli po prihlásení) nevyberá poplatok za aktiváciu použitia v doprave, a preto je Používateľ povinný uhradiť tento poplatok na tomto Portáli. Výška jednorazového poplatku za aktiváciu karty v doprave je 3,00 EUR s DPH. Súčasne s platbou za aktiváciu karty v doprave zaplatí aj Prolongačný poplatok na príslušný školský rok.

5.2    Platná Prolongácia preukazu oprávňuje Používateľa využívať zľavu v doprave u dopravcov. Platnosť Prolongácie je od 1.9. tohto roka do 31.8. nasledovného roka v súlade s akademickým/školským rokom pre pokračujúcich študentov.

5.3    Status Prolongácie má Používateľ možnosť vidieť na Portáli. V závislosti od zrealizovania platby sa stav Prolongácie mení nasledovne:

a)   Nezaplatený/neaktívny  – nie je zaplatený poplatok za Prolongáciu

b)   Zaplatený/neaktívny  –  zaplatená Prolongácia, možné aktivovať nárok na zľavu v doprave na termináli

c)   Zaplatený/aktívny – nárok na zľavu v doprave je aktivovaná, Preukaz študenta je možné používať v doprave.

5.4    Cena Prolongácie pre aktuálny akademický rok  je 3,00 EUR s DPH. V cene sú zahrnuté SW licencie a služby spojené s vytvorením, správou, prevádzkou systému Akceptácie a zabezpečením akceptácie Preukazu u zmluvných Poskytovateľov. 

5.5    V prípade, že Vydavateľ je zmluvným sprostredkovateľom pre TransData, výber poplatku za Prolongáciu od Používateľov realizuje Vydavateľ za podmienok dohodnutých samostatnou zmluvou. Cena Prolongácie môže byť súčasťou iných poplatkov Vydavateľa realizovaných pri zápise na nový akademický rok. Používateľ uhrádza poplatok za Prolongáciu Vydavateľovi, ten na základe zmluvne dohodnutých podmienok požadovanú sumu odovzdá TransData.

5.6    V prípade, že platba za Prolongáciu je realizovaná priamo na Portáli, poplatok za Prolongáciu uhrádza Používateľ priamo na účet TransData. V prípade platby prostredníctvom elektronického bankovníctva v rámci tej istej banky je prevod na účet zrealizovaný takmer okamžite po vykonaní platby. V prípade prevodu z účtu v inej banke je pripísanie na účet TransData zrealizované spravidla do troch pracovných dní.

5.7    Používateľ berie na vedomie, že pri platbe prevodom na účet v inej banke prostredníctvom Portálu je nevyhnutné ako variabilný symbol použiť číslo objednávky vytvorenej na Portáli, aby bolo možné platbu správne priradiť a spracovať v zúčtovacom centre. V prípade, že napriek uskutočnenej úhrade Prolongácie nedošlo ani do 5 pracovných dní k zmene statusu Prolongácie na Zaplatený, je Používateľ oprávnený nahlásiť túto skutočnosť na zákaznícku podporu TransData na mail: preukazstudenta@transdata.sk.  

5.8    Po zrealizovaní úhrady poplatku cez Portál a pripísaní finančných prostriedkov na účet TransData, je pri Objednávke na Portáli vytvorený automaticky elektronický doklad o platbe, ktorý má Používateľ na Portáli kedykoľvek k dispozícii.

5.9    Používateľ berie na vedomie, že  TransData zasiela daňový doklad o zrealizovanej platbe za Prolongáciu iba na vyžiadanie. Používateľ je oprávnený za týmto účelom kontaktovať zákaznícku podporu TransData.

5.10   Po pripísaní platby za Prolongáciu na účet TransData a automatizovanom spracovaní v zúčtovacom centre sa stav Prolongácie (viditeľný na Portáli) zmení na Zaplatený/neaktívny. Používateľ so zaplateným poplatkom je oprávnený aktivovať nárok na zľavu v doprave v čipe svojho Preukazu priložením k terminálu v priestoroch Vydavateľa alebo na verejne dostupných termináloch.

5.11 Po úspešnej Aktivácii sú na termináli všetky zobrazené zaplatené služby označené zeleným symbolom a po rozkliknutí tlačítka „viac“ majú dátumy platnosti podľa jednotlivých podmienok a pravidiel Poskytovateľov v nasledujúcom kalendárnom roku.

5.12Študent dennej formy štúdia má zo zákona nárok na zľavnené cestovné maximálne do ukončenia štúdia štátnou skúškou, resp. dovŕšenia veku 26 rokov. Platnosť zľavy vyplýva zo zákona a v poslednom ročníku príslušného stupňa štúdia môže byť kratšia ako je bežný koniec akademického roka.

5.13Študent externej formy štúdia, študent dennej formy štúdia nad 26 rokov a študent III. stupňa štúdia má možnosť využívať výhody systému Akceptácie s typom lístka „celý“, nakoľko nemá nárok na zľavnené študentské cestovné zo zákona.

5.14TransData informuje o možnostiach a podmienkach použitia Preukazov študenta elektronicky na stránke www.preukazstudenta.sk.

 

6.  PRÁVA A POVINNOSTI POUŽÍVATEĽA 

6.1   Používateľ je povinný nahlásiť stratu, odcudzenie, akékoľvek iné zneužitie alebo fyzické znefunkčnenie Preukazu študenta Vydavateľovi – príslušnému pracovisku školy vydávajúcemu Preukazy študenta. Vydavateľ mu vystaví nový Preukaz študenta a zabezpečí blokáciu starého Preukazu študenta, aby nedošlo k jeho zneužitiu. Preukaz študenta je doklad vydaný podľa zákona, jeho falšovanie, pozmeňovanie alebo neoprávnené použitie je trestným činom.

6.2   Pri registrácii na Portáli je Používateľ povinný uviesť nevyhnutné požadované údaje, odsúhlasiť znenie VOP a dať súhlas na spracovanie osobných údajov v rozsahu údajov poskytnutých pri registrácii na účely bližšie špecifikované v čl. 8 týchto VOP.

6.3   V prípade vydania Duplikátu Používateľ nie je povinný opakovane uhrádzať poplatok za Prolongáciu, pokiaľ bola Prolongácia aktívna  pred vznikom mimoriadnej udalosti. Aktiváciu na Duplikáte si Používateľ vykoná priložením k terminálu a následným prenesením zostatkov kreditu, časových lístkov, objednaných a aktivovaných služieb na predajniach konkrétnych Poskytovateľov.

6.4    Používateľ je oprávnený podať Reklamáciu Poskytovateľovi v prípade, že mu Poskytovateľ napriek riadne uhradenej Prolongácie a riadne aktivovanému nároku na zľavu v dopravu Poskytovateľ. neposkytol službu v zmysle svojich obchodných a prevádzkových podmienok. Návod na postup pri reklamácii je na www.preukazstudenta.sk.

6.5    Používateľ je oprávnený podať Reklamáciu v prípade technického problému s funkčnosťou Portálu, Objednávkou, Platbou alebo Aktiváciou Preukazu na termináli školy. V reklamácii je potrebné uviesť SNR (číslo čipu) Preukazu študenta, Meno, Priezvisko, dátum a čas uskutočnenia reklamovaného úkonu – registrácia, Objednávka, Platba, Aktivácia, presný popis problému, v prípade Platby číslo účtu a zaslať na preukazstudenta@transdata.sk.

 

7. PRÁVA A POVINNOSTI  TRANSDATA 

7.1    TransData sa zaväzuje po dodržaní podmienok Používateľom v súlade s týmito VOP aktivovať zaplatené služby v čipe Preukazu študenta a zabezpečiť možnosť použitia u zmluvných Poskytovateľov. Aktuálny zoznam Poskytovateľov je zverejnený na www.preukazstudenta.sk.

7.2    TransData má právo obmedziť funkcionalitu Portálu, Systému Akceptácie alebo poskytované služby pre konkrétneho Používateľa trvalo alebo dočasne a to v prípade: (i) zmeny legislatívnych podmienok, ktoré si takúto zmenu vynútia; (ii) v dôsledku vyššej moci, (iii) Porušenia VOP alebo zmluvných podmienok Vydavateľa či niektorého z Poskytovateľov zo strany Používateľa, (iv) Iných dôvodov ohrozujúcich bezpečnosť a prevádzku Systému Akceptácie.

7.3   TransData má povinnosť informovať Používateľa elektronickými prostriedkami v nasledovných prípadoch:

a) Potvrdenie registrácie Používateľa na Portáli, potvrdenie prijatia Objednávky, potvrdenie zrealizovania platby.

b) Informácie o zmenách v spôsobe použitia Preukazu študenta,

c) Dočasné alebo trvalé obmedzenie možnosti používať Preukaz študenta v doprave.

7.4   TransData je oprávnená a má povinnosť blokovať použitie Preukazu študenta v doprave a zabrániť tak ich zneužitiu v Systéme Akceptácie a u Poskytovateľov ihneď ako mu bola nahlásená Udalosť Vydavateľom.

7.5   TransData je povinná riešiť Reklamácie v zmysle definície týchto VOP. TransData nie je oprávnená riešiť Reklamácie u Poskytovateľa - reklamáciu služby jednotlivého Poskytovateľa si Používateľ uplatňuje priamo u neho v súlade s jeho reklamačným poriadkom. Poskytovateľ v prípade potreby kontaktuje technickú podporu TransData.

 

8.       SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV A ICH OCHRANA 

8.1    Používateľ poskytuje TransDate ako prevádzkovateľovi Portálu osobné údaje slobodne a dobrovoľne v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8.2    Zásady spracovania osobných údajov Sprostredkovateľom sú umiestnené na tomto linku

 

9.       ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1   Všetky Zmluvné vzťahy medzi Používateľom a TransData sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Zmluvy uzavreté prostredníctvom Portálu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov, GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka ako aj zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a týmito VOP upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii. TransData si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu a dopĺňanie týchto VOP, pričom o zmenách informuje Používateľov na Portáli.   

9.2    Činnosť TransData ako prevádzkovateľa internetovej stránky podlieha orgánu dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len ako „SOI“). Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1, Slovenská republika, Odbor výkonu dozoru, tel. 041/7632130, 041/7245868, fax č. 041/7632139, http://www.soi.sk.

9.3    Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 31.08.2019.